BigOne

👉 BigOne:如何创建 API keys

1. 登陆或创建一个新账户https://big.one/en

2. 点击“账户图标“,然后点击“设置“。

3. 点击“设置“。

4. 输入一个标签,例如“bituniverse“。按下图所示选择准许权限。

5. 输入你的资产密码和验证码。点击“生成“。

6. API 创建完成啦!

最后更新于